Missie

Het Vlaams-Nederlandse kwartaaltijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek is een uitgave van de Stichting Erfgoed, een samenwerking tussen Nederlandse initiatiefnemers en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA).

Erfgoed van Industrie en Techniek publiceert oorspronkelijke bijdragen op het terrein van industriële archeologie en techniekgeschiedenis alsook daarmee samenhangende aspecten zoals restauratie en conservering, beheer en beleid in Nederland en Vlaanderen. Tevens wordt aandacht besteed aan internationale projecten en ontwikkelingen die een inspirerende voorbeeldwerking kunnen hebben voor het Nederlandse taalgebied. Door grensoverschrijdende samenwerking wil het tijdschrift de kennis van en belangstelling voor industrieel erfgoed, als onderdeel van het veel ruimere domein van het cultureel erfgoed, stimuleren. Het tijdschrift besteedt aandacht aan zowel de productie als de distributie en consumptie van industriële cultuur vanuit een multidisciplinair perspectief (architectuur- en bouwhistorie, techniekgeschiedenis, ruimtelijke ordening en infrastructuur, museologie).
In het tijdschrift worden voornamelijk artikelen en boek-/museumbesprekingen gepubliceerd in de Nederlandse taal met betrekking tot het industrieel erfgoed (*) in Europa, in de ruimste zin van het woord.

Voor andere onderwerpen waarvan u denkt dat ze toch een meerwaarde voor het tijdschrift en industrieel erfgoed in het algemeen kunnen betekenen, kunt u zich wenden tot de redactie van het tijdschrift.

 

De term 'industrieel erfgoed' wordt gedefinieerd in navolging van de TICCIH-preambule (Zweden, 1978), de terreinafbakening die aan de basis lag van de oprichting van 'The International Committee on the Conservation of Industrial Heritage'

The study of the Industrial Heritage is concerned with an epoch in man's evolution characterized by industrialization.
Industrialization implies the onset of a fundamental change in the structure of an economy and a fundamental redeployment away from agriculture, with emphasis on industrial and mechanical innovation advances in the techniques of production; and the mechanization of processes in a single industry leading to ‘massproduction’ - all on the basis of large plants driven by other than human power.
The study of Industrial Heritage should be concerned with the society as well as the physical evidence of industrialization, taking into account of men and women, past and present.
In view of the multiplicity of industrial phenomena throughout the world, the Industrial Heritage should further be taken to mean:
1. all immovable goods (landscapes, sites and buildings), and movable goods (plant, equipment, and other fixtures and fittings), which provide evidence of the industrial activities of economically advanced or developing societies, including sources of energy and raw materials, working places, housing, transport facilities, and relating machinery;
2. all written, graphic, and other documents and records of industrial activities; and of industrial sites, structures, and equipment, including documents as refer to the commissioning and construction; together with such technical, legal, administrative, and other text as deal with the industrial heritage in general;
3. industrial products, to the extent that they are essential to the understanding of such activities.
All of which should be listed, studied, conserved, and interpreted for purposes of adequate documentation; and of education, culture, and enjoympent, through selective, planned action along thematic lines.